TCAS 65 Flights

ไป - กลับ         1         ชั้นประหยัด
กำหนดการรับสมัคร จนถึงวันที่
Faculty of Science Chiang Mai University
  TCAS 1        |      9-22 ธ.ค. 2564    

สู่จุดหมายที่คุณใฝ่ฝัน
กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
 
 
 
 

ร่วมเดินทางไปกับเรา
TCAS 65 @ Science CMU

 

TCAS รอบที่ 1

เปิดรับสมัคร 9-22 ธันวาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ 22 มกราคม 2565
ประกาศผล 7 กุมภาพันธ์ 2565

จำนวนรับรวม 153 คน


โครงการที่สามารถสมัครได้

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
2. โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ
3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.)
4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)
5. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
6. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวัสดุศาสตร์
8. โครงการสานฝันปั้นนักวิทยาศาสตร์

ข้อมูลประกาศ TCAS1 คณะวิทยาศาสตร์
เข้าสู่ระบบ TCAS 1 คลิกเลย !
 

TCAS รอบที่ 2

- เปิดรับสมัคร 14-24 กุมภาพันธ์ 2565
- ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
- ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก  2 และ 4 พฤษภาคม 2565
  (โดย มช. และ ทปอ. ตามลำดับ)
- ยืนยันสิทธิ์ 4-5 พฤษภาคม 2565
- ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์  9 พฤษภาคม 2565


จำนวนรับรวม 606 คน
 

สมัครเลยที่ REG.CMU

 

 


 

 

 


 

TCAS รอบที่ 3

- เปิดรับสมัคร 2-10 พฤษภาคม 2565
   @เว็บไซด์ ทปอ.
- ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
- ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
   ครั้งที่ 1 : 18 พฤษภาคม 2565
   ครั้งที่ 2 :  24 พฤษภาคม 2565
- ยืนยันสิทธิ์ 4-5 พฤษภาคม 2565
   ครั้งที่ 1 : 18-19 พฤษภาคม 2565
   ครั้งที่ 2 :  อัตโนมัติ
- ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์  26 พฤษภาคม 2565

จำนวนรับรวม 444 คน


สมัครเลยที่ REG.CMU

 

 

 

  

IPAS

To be Announcement

สมัครเลยที่ REG.CMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


เดินทางอย่างมีเป้าหมาย
เส้นทางอาชีพที่ Science CMU

ที่คณะวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เปิดประตูสู่การเป็นพลเมืองโลก ที่มีฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มข้น ประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหารอบ ๆ ตัว และเข้าใจรากฐานของวิทยาศาสตร์อย่างถ่องแท้ เมื่อจบจากคณะวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนสามารถ ทำงานได้หลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ

แนะเส้นทางอาชีพแต่ละสาขาวิชา

 

Contact Us

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-943315, 053-943316

© Copyright 2021 All rights reserved.