Study life in the heart of Nature, Study Biology in Science CMUStudy in the heart of Nature

เรียนชีววิทยาที่ มช  จะได้สัมผัสกับแหล่งศึกษาสิ่งมีชีวิตทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยอย่างง่ายดายในทุกก้าวย่าง ด้วยสถานที่ตั้งของเรานั้น ตั้งในใจกลางหุบเขาธรรมชาติอันงดงาม
 

Living with diversity

ชีววิทยา มช. นั้นแตกต่างจากที่อื่น โดยที่เรารวมทั้งสามกลุ่มสิ่งมีชีวิต ทั้งพืช สัตว์ จุลินทรีย์ อยู่ในภาควิชาเดียวกัน ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายตามความสนใจ
 

Discussing with smiley world class instructors 

ทุกท่านสามารถพูดคุยกับคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและมีชื่อเสียงระดับโลก ด้วยบรรยากาศอันเป็นกันเอง 
 
 

 

หลักสูตรของภาควิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาชีววิทยา

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
ศึกษาได้ครอบคลุม ทุกๆสิ่งมีชีวิต พืช สัตว์ จุลินทรีย์และมีคณาจารย์ที่เชียวชาญหลากหลาย ตั้งแต่การศึกษาในห้องปฏิบัติการ ไปจนถึงภาคสนามทั่วประเทศ ได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง ผู้เรียนจะได้ความรู้ครอบคลุม เห็นภาพกว้าง และ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ หรือ ไปศึกษาต่อยอดทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งประกอบอาชีพได้หลากหลายในขั้นสูง
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาสัตววิทยา

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
มุ่งเน้นศึกษาด้านสัตว์อย่างลึกซึ้ง ทั้ง ความหลากหลาย สรีรวิทยา และ อณูพันธุศาสตร์ มีการศึกษาทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนามที่เข้มข้น ผู้เรียนสามารถต่อยอดหรือทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ที่มีงานรองรับมากมาย หรือ ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศด้านสัตววิทยา
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาจุลชีววิทยา

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
ศึกษาจุลินทรีย์ทุกชนิดที่มีความหลากหลายอย่างมากได้ครบถ้วนและลึกซึ้ง ทั้งความหลากหลาย สรีรววิทยา อณูพันธุศาสตร์  รู้จักเทคนิคทางจุลชีววิทยาพื้นฐานไปถึงเทคนิคขั้นสูง มีการเรียนการสอนในการประยุกต์ใช้ทั้ง ด้านอาหาร อุตสาหกรรม การแพทย์ เกษตร และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้เรียนจะได้ความรู้นำไปประกอบอาชีพที่รองรับมากมาย หรือ ไปศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศด้านจุลชีววิทยา ได้อย่างภาคภูมิ
 
 
 

 

เส้นทางอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
  • นักวิจัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการและภาคสนามทั่วโลก
  • ครู อาจารย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพในทุกระดับการศึกษา
  • งานราชการในทุกๆกระทรวง 
  • หัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม
  • ผู้ประกอบธุรกิจด้านชีวภาพ
  • งานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการรับเข้าศึกษา

ข้อมูลการประกาศ REG.CMU
 

TCAS รอบที่ 1

เปิดรับสมัคร 9-22 ธันวาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ 22 มกราคม 2565
ประกาศผล 7 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการที่สามารถสมัครได้

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
2. โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ
3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.)
4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)
5. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
6. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวัสดุศาสตร์
8. โครงการสานฝันปั้นนักวิทยาศาสตร์

ข้อมูลประกาศ TCAS1 คณะวิทยาศาสตร์
 

TCAS รอบที่ 2

To be Announcement

สมัครเลยที่ REG.CMU


 

TCAS รอบที่ 3

To be Announcement

สมัครเลยที่ REG.CMU


 

Contact Us

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-943315, 053-943316

© Copyright 2021 All rights reserved.