ประกาศสำหรับ TCAS 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบผลการผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

เข้าสู่ระบบ TCAS1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบของ ทปอ. ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com


ข่าวประชาสัมพันธ์ TCAS 1

ขั้นตอนการสมัคร TCAS 1


1 ลงทะเบียนยืนยันตัวตน
ให้ผู้สมัครดำเนินการลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS ของ ทปอ. เพื่อยืนยันตัวตนทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของ ทปอ. ก่อนดำเนินการสมัครผ่านช่องทางของคณะ
2 สร้างบัญชีผู้ใช้งานในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. แล้ว ให้ผู้สมัครสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply (สร้างเพียง 1 บัญชีเท่านั้น) โดยใช้ Username เดียวกันกับที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทั้งนี้ ผู้สมัครจะได้รับ รหัสการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อใช้ในการประกอบการสมัครประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์
3 ลงทะเบียนสมัครในระบบ TCAS 1 ของคณะวิทยาศาสตร์
เมื่อได้รับรหัสบัญชีผู้ใช้งานจากระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว ให้มาลงทะเบียนในระบบรับสมัคร TCAS 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ https://tcas.science.cmu.ac.th/tcas-register.php โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 9 - 22 ธันวาคม 2564 ให้ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วยืนยันข้อมูลการสมัคร และให้จดบันทึกข้อมูลการเข้าระบบ (username และ password) ไว้เพื่อ login เข้าใช้งานระบบในการเลือกสมัครโครงการและตรวจสอบผลการสมัคร
4 แนบหลักฐานการสมัครและเอกสารผลการเรียน
เมื่อลงทะเบียนแสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการแนบหลักฐานการสมัครเข้าสู่ระบบ ได้แก่
1. หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของชั้น ม. 4 – ม. 6 ภาคเรียนที่ 1 (5 ภาคเรียน)
2. หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
* หมายเหตุ หลักฐานการสมัครให้ทำการอัพโหลดเข้าระบบการรับสมัครเท่านั้น
5 เลือกโครงการและสาขาวิชา
ให้ทำการเลือกโครงการและสาขาวิชาที่สมัคร โดยสามารถเลือกสมัครได้หลายโครงการ และต้องแนบไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ่งประกอบด้วย ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร ผลงานเอกสารที่สอดคล้องตามคุณสมบัติที่แต่ละโครงการกำหนด โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในรายละเอียดของแต่ละโครงการได้ และสามารถจัดรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานได้อย่างอิสระ แต่ต้องไม่เกิน 10 หน้า
6 ประกาศผลการสมัครและสอบสัมภาษณ์
สามารถดูประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้ใน วันที่ 18 มกราคม 2565 พร้อมกับการนัดสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 22 มกราคม 2565
7 ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 และให้ Login เข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาภายในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com  จากนั้นก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาถายในวันที่ 7-10 มิถุนายน 2565

ตารางกำหนดการรับสมัคร


วันที่ รายการ
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS  ของ ทปอ. และสร้างบัญชี ผู้ใช้งานผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply ก่อนดำเนินการสมัครผ่านเว็บไซต์คณะ
วันที่ 9-22 ธันวาคม 2564 รับสมัครทางระบบออนไลน์  https://tcas.science.cmu.ac.th
วันที่ 18 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ที่เว็บไซต์ https://tcas.science.cmu.ac.th

วันที่ 22 มกราคม 2565 สอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1
ที่เว็บไซต์ https://tcas.science.cmu.ac.th

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

** ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 ที่เว็บไซต์ https://tcas.science.cmu.ac.th
วันที่ 7-10 มิถุนายน 2565

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

Contact Us

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-943315, 053-943316

© Copyright 2021 All rights reserved.