สู่จุดหมายที่คุณใฝ่ฝัน
กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
 
 
 
 

TCAS 66 @ Science CMU

TCAS รอบที่ 1

เปิดรับสมัคร วันที่ 1-11 พ.ย. 2565
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 พ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (โครงการที่ 1-8 ) วันที่ 8 ธ.ค. 2565
ระกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (โครงการที่ 9 ) วันที่ 16 ม.ค. 2566

 ---จำนวนรับรวม 165 คน--->
โครงการที่สามารถสมัครได้

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
2. โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ
3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.)
4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)
5. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
6. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวัสดุศาสตร์
8. โครงการสานฝันปั้นนักวิทยาศาสตร์
9. โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  

 ข้อมูลประกาศ TCAS1 คณะวิทยาศาสตร์
เข้าสู่ระบบ TCAS 1 คลิกเลย !
 

TCAS รอบที่ 2

- เปิดรับสมัคร 14-23 ก.พ. 66
- ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
- ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก  2 และ 4  พ.ค. 2566
  (โดย มช. และ ทปอ. ตามลำดับ)
- ยืนยันสิทธิ์ 4-5 พฤษภาคม 2566
- ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์  9 พ.ค. 2566

จำนวนรับรวม 670  คน
 
สมัครเลยที่ REG.CMU

 
 

 


  

 

 


 

 

  

TCAS รอบที่ 3

- เปิดรับสมัคร 7-13 พ.ค. 2566
   @เว็บไซด์ ทปอ.
- ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
- ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 
   ครั้งที่ 1 : 20 พ.ค. 2566
   ยืนยันสิทธิ์ 20-21 พ.ค 2566
- ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก     
   ครั้งที่ 2 : 26 พ.ค. 2566
   ยืนยันสิทธิ์ อัตโนมัติ

- ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์  29 พ.ค. 66

จำนวนรับรวม 364 คน

สมัครเลยที่ REG.CMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPAS

To be Announcement

สมัครเลยที่ REG.CMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


เดินทางอย่างมีเป้าหมาย
เส้นทางอาชีพที่ Science CMU

ที่คณะวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เปิดประตูสู่การเป็นพลเมืองโลก ที่มีฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มข้น ประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหารอบ ๆ ตัว และเข้าใจรากฐานของวิทยาศาสตร์อย่างถ่องแท้ เมื่อจบจากคณะวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนสามารถ ทำงานได้หลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ

แนะเส้นทางอาชีพแต่ละสาขาวิชา

 

Contact Us

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-943315, 053-943316

© Copyright 2021 All rights reserved.