เป็นนักคิด เรียนคณิตที่ มช.บรรยากาศดี

        ท่ามกลางขุนเขาในธรรมชาติที่สวยงาม พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ช่วยส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เรียนรู้ด้วยความสุขภายใต้บรรยากาศ “ครอบครัวคณิตศาสตร์ มช.”
 

มีความหลากหลาย

        เลือกเรียนได้อย่างหลากหลาย เพื่อการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย ตามความถนัดและความสนใจ ภายใต้แผนการเรียนถึง 6 แขนง เสริมการเรียนด้วยการฝึกงานทางคณิตศาสตร์
 

ภายใต้วิชาการเข้มแข็ง

        เน้นให้มีความคิดทางคณิตศาสตร์เชิงลึก รวมถึงประยุกต์คณิตศาสตร์สู่งานด้านต่าง ๆ ทั้งด้านคณิตศาสตร์บริสุทธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ งานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ติดหนึ่งในสามของประเทศ
 

หลักสูตรของภาควิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาคณิตศาสตร์

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน และบูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา องค์กรและสังคม โดยมีแขนงให้นักศึกษาเลือกถึง 6 แขนง ประกอบด้วย คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ครูคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์อุตสาหการ คณิตศาสตร์การเงินและการประกันภัย และคณิตศาสตร์ทั่วไป รวมถึงแผนก้าวหน้า สำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง
 
นอกจากนี้ยังพัฒนานักศึกษาให้มีพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมการปรับตัว พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีการเติบโตทางอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมมีความเป็นผู้นําและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

เส้นทางอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
 • นักคณิตศาสตร์ฒิพ
 • ครู อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • นักวางแผนและวิเคราะห์ระบบ
 • นักสถิติ
 • พนักงาน - ข้าราชการในหน่วยงานภาครัฐ
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน - นักการเงิน
 • นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 • นักวิศวกรรมการเงิน
 • นักวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนพัฒนาระบบงาน
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล
 • นักสร้างแบบจำลอง
 • โปรแกรมเมอร์
 • ผู้ประกอบการ

รายละเอียดการรับเข้าศึกษา

ข้อมูลการประกาศ REG.CMU
 

TCAS รอบที่ 1

เปิดรับสมัคร 9-22 ธันวาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ 22 มกราคม 2565
ประกาศผล 7 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการที่สามารถสมัครได้

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
2. โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ
3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.)
4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)
5. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
6. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวัสดุศาสตร์
8. โครงการสานฝันปั้นนักวิทยาศาสตร์

ข้อมูลประกาศ TCAS1 คณะวิทยาศาสตร์
 

TCAS รอบที่ 2

To be Announcement

สมัครเลยที่ REG.CMU


 

TCAS รอบที่ 3

To be Announcement

สมัครเลยที่ REG.CMU


 

Contact Us

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-943315, 053-943316

© Copyright 2021 All rights reserved.