IC can do everything  and steps to the futureความคิดริเริ่ม

ที่ IC สร้างโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ สร้างแนวคิดใหม่ให้อยู่บนหลักการและเหตุผล รับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อพัฒนาต่อยอดและสร้างสรรค์
 

มีความเท่าเทียม

ที่ IC ให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาทุกระดับ มีความเป็นมิตรดุจญาติพี่น้อง ไม่แบ่งแยก ให้ความเคารพในสิทธิ ความคิดเห็นตามหลักการและเหตุผล รับฟังความคิดเห็นและร่วมมือกันทุกฝ่าย
 

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ที่ IC พัฒนาตนเองและองค์กรอยู่เสมอ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงานและการเรียนรู้ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทักษะและองค์ความรู้ให้ทันยุคทันสมัย
 
 

 

หลักสูตรของภาควิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเคมีอุตสาหกรรม

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
เคมีอุตสาหกรรมเป็นศาสตร์ที่มุ่งแสวงหาองค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์เคมีในขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ วัตถุดิบ การเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแสวงหาทักษะในระดับอุตสาหกรรมเคมีย่อส่วน หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานสากล มีสภาพแวดล้อม เครื่องมืออุปกรณ์มีความพร้อมในการเรียน มีหลักการและแนวคิดงานวิจัยในเชิงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ ปัญหาในการวิเคราะห์และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที มีการเรียนการสอนที่นักศึกษาสามารถเห็นภาพหลักการและปฏิบัติตามได้ มีการแลกเปลี่ยนหลักการ ความรู้ และความคิดเห็น กับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น 
 
 
 

 

เส้นทางอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
  • นักเคมีอุตสาหกรรม/ นักเทคโนโลยี
  • ผู้ดูแลฝ่ายควบคุมกระบวนการผลิต 
  • ผู้ดูแลฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
  • นักวิจัยและพัฒนา 
  • นักวิเคราะห์และบริการเทคนิค
  • Sale service/Sale engineers
  • Technical sales
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบการผลิต 
  • ครู/อาจารย์/ นักวิชาการ

รายละเอียดการรับเข้าศึกษา

ข้อมูลการประกาศ REG.CMU
 

TCAS รอบที่ 1

เปิดรับสมัคร 9-22 ธันวาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ 22 มกราคม 2565
ประกาศผล 7 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการที่สามารถสมัครได้

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
2. โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ
3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.)
4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)
5. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
6. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวัสดุศาสตร์
8. โครงการสานฝันปั้นนักวิทยาศาสตร์

ข้อมูลประกาศ TCAS1 คณะวิทยาศาสตร์
 

TCAS รอบที่ 2

To be Announcement

สมัครเลยที่ REG.CMU


 

TCAS รอบที่ 3

To be Announcement

สมัครเลยที่ REG.CMU


 

Contact Us

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-943315, 053-943316

© Copyright 2021 All rights reserved.