Use the information as the treasure through "Data Science"รู้กว้างอย่างถ่องแท้

ด้วยหลักสูตรที่ร่วมกันพัฒนาจาก 3 สาขาวิชา คณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่เป็นรากฐานสำคัญอย่าง ลึกซึ้ง และครอบคลุม 
 

รู้จริงด้วยสถานการณ์ตรง

กับการเรียนยุคใหม่ ที่เน้นการ ประยุกต์องค์ความรู้เพื่อใช้กับข้อมูลจริงที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว จึงทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาต่อยอดความคิดสู่เส้นทางอาชีพต่อไป 
 

รู้รอบสู่วิชาชีพแห่งอนาคต

หลักสูตรฝึกสหกิจศึกษากับหน่วยงาน 100% ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบวงจร กับหน่วยงานทางที่ทำงานด้าน Data science
 
 

 

หลักสูตรของภาควิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
        จากการออกแบบหลักสูตร ผู้เรียนในหลักสูตรนี้จะได้เรียนในกระบวนวิชาที่มีความน่าสนใจ และมีความหลากหลาย จากสาขาวิชาทั้งคณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งทั้งสามสาขาถือว่าเป็นแกนหลักของ Data Science โดยจะได้เรียนรู้ทั้งภาพกว้างและภาพลึก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำความรู้ไปใช้ได้อย่างถ่องแท้ หลักสูตรเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยผู้เรียนทุกคนจะได้ฝึกสหกิจศึกษากับบริษัทชั้นนำที่ใช้วิทยาการข้อมูลในการพัฒนาองค์กร ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จะเป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาการข้อมูลตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศซึ่งมีความต้องการบุคลากรด้านนี้เป็นจำนวนมาก  
 
 
 
 
 

 

 

 

เส้นทางอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
  • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
  • นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
  • นักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analyst)
  • วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)
  • ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล

รายละเอียดการรับเข้าศึกษา

ข้อมูลการประกาศ REG.CMU
 

TCAS รอบที่ 1

เปิดรับสมัคร 9-22 ธันวาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ 22 มกราคม 2565
ประกาศผล 7 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการที่สามารถสมัครได้

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
2. โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ
3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.)
4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)
5. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
6. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวัสดุศาสตร์
8. โครงการสานฝันปั้นนักวิทยาศาสตร์

ข้อมูลประกาศ TCAS1 คณะวิทยาศาสตร์
 

TCAS รอบที่ 2

To be Announcement

สมัครเลยที่ REG.CMU


 

TCAS รอบที่ 3

To be Announcement

สมัครเลยที่ REG.CMU


 

Contact Us

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-943315, 053-943316

© Copyright 2021 All rights reserved.