หลากหลาย ลงลึก โลดแล่นไปในศตวรรษที่ 21หลากหลาย

หลักสูตรของภาควิชามีเนื้อหาที่หลากหลายและครอบคลุมศาสตร์ต่าง ๆตั้งแต่องค์ความรู้พื้นฐาน ไปจนถึงองค์ความรู้เชิงวิศวกรรมเชิงวัสดุ และการประยุกต์ สร้างโอกาสให้ นักศึกษาได้ค้นหาตัวเอง
 

ลงลึก

จุดเด่นที่แตกต่างของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากบัณฑิตอื่น ๆ คือ องค์ความรู้ที่ลงลึก เน้นความเข้าใจเชิงวิชาการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความแตกฉานในองค์ความรู้ที่หลากหลาย
 

โลดแล่นไปในศตวรรษที่ 21 

แม้วิชาชีพจะเปลี่ยนแปลงไป และเกิด disruption ตลอดเวลา แต่ว่าองค์ความรู้ทางวิชาการพื้นฐาน จะยังคงเป็นความจริงที่ได้รับการพิสูจน์และเติบโตขึ้นเสมอ หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีองค์ความรู้พื้นฐานแน่น แต่มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 
 

 

หลักสูตรของภาควิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา
ฟิสิกส์

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ที่เป็นสากล โดยศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์พื้นฐานของ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตั้งแต่โครงสร้างและอันตรกิริยาของอนุภาคมูลฐานที่เล็กที่สุด อะตอมและ โมเลกุลระดับสสาร จนถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติระดับเอกภพ รวมทั้งการนำไปใช้ในวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาต่าง ๆ  สาขาวิชาฟิสิกส์มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ฟิสิกส์ในระดับสากลและสามารถใช้ระเบียบวิธีการทาง วิทยาศาสตร์ในการศึกษาและการประยุกต์พื้นฐานของฟิสิกส์ ไม่ว่าในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและในการ ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สร้างบัณฑิตให้สามารถนำเสนอความคิดและรายงานทางวิชาการ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถพัฒนาตนในการ เรียนรู้ตลอดชีพ รวมทั้งมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวัสดุศาสตร์

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
วัสดุศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้หลายด้าน โดยศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการเตรียมวัสดุ การวิเคราะห์ ทดสอบ การ ประยุกต์วัสดุ รวมถึงการผลิตจนเป็นเครื่องใช้สำเร็จรูป โดยผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในทุกองค์กร และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงาน ทั้งด้าน วิชาการ วิชาชีพ และวัฒนธรรมองค์กร มีความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีวัสดุ ต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

 

เส้นทางอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
  • อาจารย์
  • นักวิจัย
  • นักวิทยาศาสตร์/ R&D
  • ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
  • นักอากาศวิทยา
  • ครู
  • นักนวัตกรรม
  • ผู้ประกอบการ
  • นักวิเคราะห์ข้อมูล

รายละเอียดการรับเข้าศึกษา

ข้อมูลการประกาศ REG.CMU
 

TCAS รอบที่ 1

เปิดรับสมัคร 9-22 ธันวาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ 22 มกราคม 2565
ประกาศผล 7 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการที่สามารถสมัครได้

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
2. โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ
3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.)
4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)
5. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
6. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวัสดุศาสตร์
8. โครงการสานฝันปั้นนักวิทยาศาสตร์

ข้อมูลประกาศ TCAS1 คณะวิทยาศาสตร์
 

TCAS รอบที่ 2

To be Announcement

สมัครเลยที่ REG.CMU


 

TCAS รอบที่ 3

To be Announcement

สมัครเลยที่ REG.CMU


 

Contact Us

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-943315, 053-943316

© Copyright 2021 All rights reserved.