CS@CMU Think Intelligence Think Forward
"มาลับสมอง มาลองคอมไซน์ มช" ตามติดเทคโนโลยี

        ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปเร็วแค่ไหน CS@CMU ก็จะตามติดเทรนอยู่ตลอดทุกอย่างรอบตัวเราล้วนมีคอมพิวเตอร์มาเกี่ยวข้อง การเรียนรู้เทคโนโลยีได้เร็วจะทำให้เราตามทันโลก
 
 

มีความคิดแบบคอมพิวเตอร์

        จุดเด่นของ CS@CMU คือการปูพื้นฐานความเข้าใจในระบบการทำงานของโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ เมื่อมีพื้นฐานที่แน่น การต่อยอดไปยังระบบโปรแกรมที่ซับซ้อนย่อมทำได้ง่าย
 
 

เลอเลิศความคิดสร้างสรรค์ 

        CS@CMU ไม่ได้สอนแค่การเขียนโปรแกรม แต่สอนการออกแบบระบบเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีการปิดกั้น 
 
 

 

หลักสูตรของภาควิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
        มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสาขาอื่น ๆ ได้ เน้นการลงมือปฏิบัติ เขียนโปรแกรมในทุก ๆ เทอม มีแนวทางการเรียนเป็นไปตามลักษณะอาชีพใน ปัจจุบันมีโอกาสสร้างระบบโปรแกรมแบบเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ขั้นตอน Planning จนถึงขั้นตอน Deployment หลักสูตรมีสามแผนได้แก่ แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา และแผนก้าวหน้า
 
 
 
 
 

 

 

 

เส้นทางอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
  • วิศวกรซอฟต์แวร์
  • นักวิเคราะห์ข้อมูล
  • นักพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชัน
  • นักวิเคราะห์ระบบ
  • นักวิเคราะห์ธุรกิจ
  • วิศวกรเครือข่าย
  • ผู้ดูแลระบบ
  • โปรแกรมเมอร์

รายละเอียดการรับเข้าศึกษา

ข้อมูลการประกาศ REG.CMU
 

TCAS รอบที่ 1

เปิดรับสมัคร 9-22 ธันวาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ 22 มกราคม 2565
ประกาศผล 7 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการที่สามารถสมัครได้

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
2. โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ
3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.)
4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)
5. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
6. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวัสดุศาสตร์
8. โครงการสานฝันปั้นนักวิทยาศาสตร์

ข้อมูลประกาศ TCAS1 คณะวิทยาศาสตร์
 

TCAS รอบที่ 2

To be Announcement

สมัครเลยที่ REG.CMU


 

TCAS รอบที่ 3

To be Announcement

สมัครเลยที่ REG.CMU


 

Contact Us

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-943315, 053-943316

© Copyright 2021 All rights reserved.