Your career path is starting here


Academic Excellence

หลักสูตรมีมาตรฐานและทันสมัย คณาจารย์มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา มีประสบการณ์การสอนและการถ่ายทอดความรู้ มีงานวิจัยได้รับการยอมรับในนานาชาติ มีสิ่งสนับสนุนและเครื่องมือวิจัยชั้นนำและครบครัน และได้รับการจัดอันดับอยู่ในหนึ่งในสามอันดับแรกของประเทศ และที่สำคัญ คือ เราไม่หยุดพัฒนา
 

Career Success and Alumni

นักศึกษาจะได้รับการเตรียมความพร้อมในทุกมิติไม่ว่าจะทำงานหรือศึกษาต่อ บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานที่พร้อมต่อยอด ประยุกต์ และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ที่ผ่านมาศิษย์เก่าประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาอาชีพ
 

Great Location with Affordable Price 

ภาควิชาเคมี มช. มีบรรยากาศการเรียนและการใช้ชีวิตที่เป็นกันเอง ตั้งอยู่ใกล้สถานที่พักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยว มีค่าใช้จ่ายไม่สูง และมีกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข และสนุกสนาน 
 
 

 

หลักสูตรของภาควิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเคมี

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
เคมีเป็นศาสตร์พื้นฐานที่ครอบคลุมการศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้างและสมบัติของสสาร รวมถึงปฏิกิริยา อาจกล่าวได้ว่าเคมีเป็นแกนกลางของวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกันมีเคมีเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย หลักสูตร วท.บ. เคมี ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวาง เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตามความถนัดและตามศักยภาพของตนเอง ซึ่งพร้อมสำหรับการทำงาน และ/หรือศึกษาต่อ นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเลือกที่ตอบสนองความสนใจของนักศึกษาเอง และแต่ละวิชามีความยืดหยุ่นเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของวิทยาการ โดยมี 4 แขนงหลักที่ครอบคลุมความรู้ในสาขาวิชาเคมี ได้แก่ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และเคมีวิเคราะห์ รวมถึงชีวเคมี และมีแผนการศึกษา 2 แผน ได้แก่ แผนปกติ และแผนสหกิจศึกษา
 
 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
หลักสูตรมุ่งเน้นในการพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้สำหรับการเป็น “นักชีวเคมีสมรรถนะสูง” สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม มีแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยอาศัยทักษะบูรณาการความรู้สหวิทยาการได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของมาตรฐานสากลและจรรยาบรรณวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ นำไปสู่การประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ อาหาร การเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะของนวัตกรเชิงชีวเคมีที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูง มีความก้าวทันโลก เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม นักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาได้ 2 แผน ได้แก่ แผนปกติ และแผนสหกิจศึกษา
 
 
 

 

เส้นทางอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
รายชื่ออาชีพ

 • นักวิทยาศาสตร์ นักเคมี นักชีวเคมี
 • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
 • นักวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ  
 • ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์
 • นักนิติวิทยาศาสตร์ นักพิสูจน์หลักฐาน 
 • เจ้าของธุรกิจ อาชีพอิสระ ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ
 • นักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
 • อื่นๆ เช่น นักอณูชีววิทยา นักเทคโนโลยีชีวภาพ นักชีวสารสนเทศ นักเคมีวิเคราะห์ นักพิษวิทยา วิศวกรชีวการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารและยา นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถานที่ทำงาน
 • สถาบันการศึกษา โรงเรียน และมหาวิทยาลัย
 • สถาบันวิจัย เช่น ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
 • โรงงานอุตสาหกรรม ทางด้านอาหารและยา เครื่องสำอาง เกษตร ปิโตรเคมีภัณฑ์ พอลิเมอร์ ฯลฯ
 • บริษัทเอกชน เช่น บริษัทจำหน่ายเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 • หน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯลฯ
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) องค์การเภสัชกรรม (อภ.) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) ฯลฯ
 • อื่นๆ

 

รายละเอียดการรับเข้าศึกษา

ข้อมูลการประกาศ REG.CMU
 

TCAS รอบที่ 1

เปิดรับสมัคร 9-22 ธันวาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ 22 มกราคม 2565
ประกาศผล 7 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการที่สามารถสมัครได้

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
2. โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ
3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.)
4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)
5. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
6. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวัสดุศาสตร์
8. โครงการสานฝันปั้นนักวิทยาศาสตร์

ข้อมูลประกาศ TCAS1 คณะวิทยาศาสตร์
 

TCAS รอบที่ 2

To be Announcement

สมัครเลยที่ REG.CMU


 

TCAS รอบที่ 3

To be Announcement

สมัครเลยที่ REG.CMU


 

Contact Us

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-943315, 053-943316

© Copyright 2021 All rights reserved.