จัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม ดูแลนักศึกษาด้วยความใส่ใจ

 


วิชาการเก่ง

        มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีสถิติและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติ ในการแก้ปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสังคมได้อย่างสร้างสรรค์
 
 

เน้นบูรณาการ

        เน้นการใช้องค์ความรู้ทางสถิติบูรณาการกับความรู้ในศาสตร์อื่น เพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาแก่องค์กรหรือหน่วยงานในสาขาวิชาชีพอื่น
 
 

ใช้ทำงานได้จริง 

        สนับสนุนให้มีการเรียนร่วมกับสถานประกอบการอย่างมีระบบ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ และมีคุณภาพตรงกับที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด
 
 

 

หลักสูตรของภาควิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาสถิติ

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
        หลักสูตรสาขาวิชาสถิติ เน้นใช้ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางสถิติร่วมกับศาสตร์อื่น และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานจริง

 

เส้นทางอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
  • นักวิชาการสถิติในหน่วยงานภาครัฐ
  • นักสถิติในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  • นักวิจัย
  • นักวิเคราะห์ข้อมูล นักประมวลผลข้อมูล
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นักวิทยาการข้อมูล
  • ครู อาจารย์ 

รายละเอียดการรับเข้าศึกษา

ข้อมูลการประกาศ REG.CMU
 

TCAS รอบที่ 1

เปิดรับสมัคร 9-22 ธันวาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ 22 มกราคม 2565
ประกาศผล 7 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการที่สามารถสมัครได้

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
2. โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ
3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.)
4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)
5. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
6. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวัสดุศาสตร์
8. โครงการสานฝันปั้นนักวิทยาศาสตร์

ข้อมูลประกาศ TCAS1 คณะวิทยาศาสตร์
 

TCAS รอบที่ 2

To be Announcement

สมัครเลยที่ REG.CMU


 

TCAS รอบที่ 3

To be Announcement

สมัครเลยที่ REG.CMU


 

Contact Us

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-943315, 053-943316

© Copyright 2021 All rights reserved.